Γρήγορη πρόσβαση
Πώς μπορώ ...
Κατάθεση πτυχιακής/ μεταπτυχιακής/ διδακτορικής εργασίας
Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν: 1) να καταθέσουν την εργασία τους στη Βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 2) να υπογράψουν την Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου (εξαιρούνται οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες) 3) να λάβουν «Βεβαίωση κατάθεσης εργασίας» από τη Βιβλιοθήκη, την οποία θα υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, για να προχωρήσουν στην απόκτηση του τίτλου σπουδών τους. Οι εργασίες που κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι τα τελικά εγκεκριμένα κείμενα από την εξεταστική επιτροπή. Υπεύθυνη για την παραλαβή των εργασιών, την αποστολή των βεβαιώσεων στις γραμματείες και την καταχώριση των εργασιών είναι η κυρία Ν. Ζερβού email: nzervou@asfa.gr. Ημέρες και ώρες κατάθεσης: Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή: 10:00 – 15:00.

Πιο συγκεκριμένα, οφείλουν να καταθέσουν στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ

οι υποψήφιοι/ες για διδακτορικό τίτλο σπουδών:

• 1 (ένα) αντίτυπο της εργασίας τους σε έντυπη μορφή και

• 1 (ένα) dvd που θα περιέχει:  1 (ένα) ενιαίο αρχείο μορφής .pdf, με ολόκληρη την διατριβή (μαζί με το εξώφυλλο), και  1 (ένα) δεύτερο αρχείο με την περίληψη της διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα

οι υποψήφιοι/ες του Εικαστικού τμήματος για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης:

• 1 (ένα) αντίτυπο του θεωρητικού σκέλους της εργασίας σε έντυπη μορφή

• 1 (ένα) dvd με ένα pdf αρχείο του θεωρητικού σκέλους της εργασίας

• 1 (ένα) dvd ή περισσότερα, με το εικαστικό σκέλος της εργασίας (μπορεί να περιέχει το σύνολο της εργασίας ή αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα)

οι υποψήφιοι/ες του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορία της Τέχνης για πτυχίο και για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης:

• 1 (ένα) αντίτυπο της εργασίας σε έντυπη μορφή και

• 1 (ένα) dvd με την εργασία, σε pdf αρχείο

Οι έντυπες εργασίες πρέπει να είναι βιβλιοδετημένες και να τηρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές στην περιγραφή:

1) Στο εξώφυλλο και στη σελίδα τίτλου να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

i. Λογότυπο της ΑΣΚΤ και Στοιχεία Τμήματος

ii. Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (για μεταπτυχιακές εργασίες)

iii. Τίτλος εργασίας

iv. Τύπος εργασίας (πτυχιακή εργασία, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή)

v. Όνομα, πατρώνυμο (αρχικό γράμμα) και επώνυμο φοιτητή/τριας

vi. Τόπο και έτος ολοκλήρωσης εργασίας

2) Στο 2ο εσώφυλλο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

i. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας ή επιβλεπόντων/ουσα καθηγητών/τριών ii. Ονοματεπώνυμα μελών επιτροπής, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών