Γρήγορη πρόσβαση
Δανεισμός
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Α.Σ.Κ.Τ., τα εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης καθώς και για τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες μέσω του διαδανεισμού. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της ΑΣΚΤ χρησιμοποιούν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ως κάρτα Βιβλιοθήκης. Τα εξωτερικά μέλη που επιθυμούν να αποκτήσουν κάρτα Βιβλιοθήκης, πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να πληρώσουν ετήσια συνδρομή. Το ποσό της συνδρομής είναι 50 ευρώ.

Ανανέωση δανεισμού

Όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα ανανέωσης δανεισμού μία φορά. Η ανανέωση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά εάν το υλικό δεν είναι εκπρόθεσμο στο τηλ. 210 4801204. Δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού σε περίπτωση που το υλικό έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη. Δε γίνεται ανανέωση στα DVD και στα μουσικά CD.

Ανάκληση δανεισμού

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης συγκεκριμένου υλικού, η βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή του δανεισμένου υλικού πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Κυρώσεις

α. Καθυστέρηση υλικού Ο χρήστης που καθυστερεί το υλικό που έχει δανειστεί, υποχρεούται να πληρώσει για κάθε βιβλίο 0.15 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης . Εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες.

β. Καταστροφή ή απώλεια υλικού Σε περίπτωση καταστροφής (υπογράμμιση, σκίσιμο κ.λ.π.) ή απώλειας υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει στη βιβλιοθήκη το αντίτιμο της αξίας του βιβλίου. Σε περίπτωση φθοράς του υλικού, ο χρήστης στερείται του δικαιώματος δανεισμού για ένα μήνα.

Δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας εξωτερικού μέλους Βιβλιοθήκης

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 30 Νοεμβρίου 2018) το ποσό της ετήσιας συνδρομής για τα εξωτερικά μέλη είναι 50 ευρώ.

Εξωτερικά μέλη θεωρούνται:

1. Απόφοιτοι της ΑΣΚΤ

2. Ειδικοί μελετητές και ερευνητές σε θέματα εικαστικών τεχνών.

Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής γίνεται στον ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ (οδός Πατησίων 42) κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικά με τον κ. Δ. Αλεβιζόπουλο στο τηλ. 2103897162 ή ηλεκτρονικά στο email : dalevizopoulos@asfa.gr

Προσοχή: Πληρωμή μόνο με κάρτα όχι μετρητά.

Αιτιολογία κατάθεσης: Ετήσια συνδρομή εξωτερικού μέλους Βιβλιοθήκης ΑΣΚΤ (η αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά).

Απόφοιτοι ΑΣΚΤ:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ΑΣΚΤ

2. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (π.χ. πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας)

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή έγκυρου διαβατηρίου

4. Αντίγραφο κάποιου δημοσίου εγγράφου που αναγράφεται το ΑΦΜ

5. Απόδειξη πληρωμής της ετήσιας συνδρομής όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία κατάθεσης

6. Πρόσφατη φωτογραφία.

Ερευνητές:

1. Βεβαίωση Ιδρύματος/φορέα στον οποίο γίνεται η έρευνα/έκθεση

2. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (π.χ. πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας)

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή έγκυρου διαβατηρίου

4. Αντίγραφο κάποιου δημοσίου εγγράφου που αναγράφεται το ΑΦΜ

5. Απόδειξη πληρωμής της ετήσιας συνδρομής όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία κατάθεσης

6. Πρόσφατη φωτογραφία.

* Σε όλα τα εξωτερικά μέλη παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των συνδρομητικών πηγών της Βιβλιοθήκης.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών