Γρήγορη πρόσβαση
Απασχόληση στη Βιβλιοθήκη
26/09/2003
Απασχόληση στη βιβλιοθήκη: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από κονδύλια των Ειδικών Λογαριασμών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από κονδύλια των Ειδικών Λογαριασμών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Έργου "Ενίσχυση και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών" (ενέργεια 2.1.3.) η οποία υλοποιείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ' ΚΠΣ κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2527/1997 και Ν. 2640/1998 και Ν. 3051/2002 για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα ειδικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  2. Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Ελλείψει υποψηφίων με πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με καλή γνώση της Γαλλικής ή Αγγλικής γλώσσας.
  3. Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) βάσεων δεδομένων, (δ) παρουσιάσεων, και (ε) υπηρεσιών διαδικτύου.
  4. Εξάμηνη εμπειρία στην καταλογογράφηση και ταξινόμηση.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 έτος (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του Προγράμματος)

Επισυνάπτεται ολόκληρη η προκήρυξη.

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/03/2024
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών