Γρήγορη πρόσβαση
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών"
22/04/2004
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών" (Μ.Ε.Τ.) που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με την Υ.Α. 11131/Β7 (ΦΕΚ Β' 373 τ.Β'/24.02.2004), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την ακαδημαϊκή περίοδο 2004-2005.

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.) είναι η εξειδίκευση και εμβάθυνση ζητημάτων τέχνης καθώς και η ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής έρευνας στην περιοχή των "Εικαστικών Τεχνών".

Στο Μ.Ε.Τ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Καλών Τεχνών, Εικαστικών Σπουδών, Οπτικοακουστικών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Αρχιτεκτονικής της ημεδαπής καθώς και κάτοχοι σχετικού τίτλου αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) καθώς και κάτοχοι σχετικών τίτλων αναγνωρισμένων, ομοταγών, αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν:

 1. Πέντε (5) πρόσφατα έργα.
 2. Βαθμός πτυχίου.
 3. Φάκελος φωτογραφιών διαφάνειες 20 έως 30.
 4. Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του έργου (έως 2 σελίδες).
 5. Ξένη γλώσσα.
 6. Συνέντευξη

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων σε δύο στάδια από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, και η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων ο οποίος θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να εγγραφούν.

Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.) είναι 24 μήνες.

Η έναρξη των μαθημάτων τοποθετείται περί τoν Σεπτέμβριο 2004.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των διαλέξεων θα είναι αυστηρώς υποχρεωτική.

Δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του εν λόγω κύκλου σπουδών.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε δώδεκα (12) κατ' ανώτατο όριο, κατ' έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 26 Απριλίου έως 7 Μαΐου 2004 τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση η οποία διατίθεται τόσο από τη Σχολή όσο και από την ιστοσελίδα του Μ.Ε.Τ.
 2. Φάκελο παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου και εργασιών που να περιλαμβάνει από 20 έως 30 διαφάνειες ή/και φωτογραφίες (για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης).
 3. Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του συνολικού έργου τους (έως 2 σελίδες).
 4. Αντίγραφο πτυχίου (Για σχολές της αλλοδαπής αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Διατμηματικό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Καλών Τεχνών Αλλοδαπής).
 5. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες εργασίες του υποψηφίου.
 6. Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις σπουδών που να τεκμηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό ξένης γλώσσας (για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας).

Κατά το πρώτο στάδιο επιλογής η Επιτροπή Αξιολόγησης εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα του έργου κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημέρα και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει την ημέρα και ώρα της συνέντευξης να προσκομίσουν πέντε (5) πρόσφατα έργα τους.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 210 3897125 & 210 3897128, Fax: 210 3828028 και στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. www.asfa.gr

Αθήνα, 31.03.2004

Ο Πρύτανης

Χρόνης Μπότσογλου

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/03/2024
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών